set_filenames(array( 'content' => 'aanmelden.tpl') ); $template->assign_block_vars("hoofdpagina", array('titel' => 'Aanmelden')); $errors = array(); if($_POST[actie] == "Aanmelden") { $query = mysql_query("SELECT domein FROM bsp_domeinen WHERE domein='".strtolower($_POST[domein])."' AND gdomein='$_POST[gdomein]'") or die(mysql_error()); if($ob = mysql_fetch_object($query) OR $_POST[domein] == "admin") { $errors[] = "Deze startpagina is al in gebruik!"; $template->assign_var('domein_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); } if(!ereg("^[A-Za-z0-9-]+$", $_POST[domein])) { $errors[] = "Het subdomein mag alleen bestaan uit letters,cijfers of een -!"; $template->assign_var('domein_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); } if(strlen($_POST[naam]) < 3) { $errors[] = "Je naam moet langer zijn dan 3 tekens!"; $template->assign_var('naam_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); } if(!ereg("[A-Za-z0-9_-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $_POST['email'])) { $errors[] = "Je hebt een ongeldig email-adres in gevuld!"; $template->assign_var('email_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); } if($_POST[wachtwoord] !== $_POST[wachtwoord2]) { $errors[] = "Je wachtwoorden komen niet overeen!"; $template->assign_var('wachtwoord_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); $template->assign_var('wachtwoord2_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); } if(strlen($_POST[wachtwoord]) < 3) { $errors[] = "Je wachtwoord behoort langer te zijn dan 3 tekens!"; $template->assign_var('wachtwoord_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); $template->assign_var('wachtwoord2_style', 'background-color: #FF0000; color: #FFFFFF'); } if(count($errors) > 0) { foreach($errors AS $key => $val) { $output .= "".( $key + 1 ).". $val
"; } $template->assign_var('OUTPUT', 'De volgende fouten hebben zich voorgedaan:
'.$output.'


'); } else { $geenfouten = true; $sql = "INSERT INTO bsp_domeinen (titelbalk,aangemaakt,gdomein,domein,omschrijving,naam, email,categorie,wachtwoord) VALUES ('".addslashes($_POST[tbalk])."','".time()."','$_POST[gdomein]', '".strtolower($_POST[domein])."','$_POST[omschrijving]', '$_POST[naam]','$_POST[email]','$_POST[categorie]', '$_POST[wachtwoord]')"; mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $inhoud = implode("\n", file("includes/aanmeld_email.php")); $inhoud = str_replace('>naam<', $_POST[naam], $inhoud); $inhoud = str_replace('>email<', $_POST[email], $inhoud); $inhoud = str_replace('>gdomein<', $KDOMEINEN[$_POST[gdomein]], $inhoud); $inhoud = str_replace('>gebruiker<', strtolower($_POST[domein]), $inhoud); $inhoud = str_replace('>wachtwoord<', $_POST[wachtwoord], $inhoud); $inhoud = str_replace('
', "\n", $inhoud); $inhoud = str_replace('>activatie<', "http://".$WEBSITE_DOMEIN."/activeer.php?d=$_POST[domein]&g=$_POST[gdomein]&c=".md5(strtolower($_POST[domein])), $inhoud); $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: $WEBSITE_DOMEIN \r\n"; mail("$_POST[naam] <$_POST[email]>", "Activeer je startpagina", $inhoud, $headers); $template->assign_var('OUTPUT', 'Je startpagina is succesvol aangemaakt.
Controleer je email voor activering!


'); } } foreach($KDOMEINEN AS $key => $val) { $template->assign_block_vars("domeinen", array( 'sleutel' => $key, 'waarde' => $val )); } $query = mysql_query("SELECT categorie,cid FROM bsp_categorieen ORDER BY categorie ASC") or die(mysql_error()); while($ob = mysql_fetch_object($query)) { $template->assign_block_vars('categorielijst', array( 'categorie' => $ob->categorie, 'cid' => $ob->cid )); } if(!$geenfouten) { $template->assign_vars(array( 'domein' => strtolower($_POST[domein]), 'omschrijving' => $_POST[omschrijving], 'titelbalk' => $_POST[tbalk], 'naam' => $_POST[naam], 'email' => $_POST[email], 'wachtwoord' => $_POST[wachtwoord], 'wachtwoord2' => $_POST[wachtwoord2] )); } $template->assign_block_vars("hoofdpagina_e", array()); include('includes/footer.inc.php'); ?>